به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
آموزش R

آموزش R | رگرسیون لجستیک برای توزیع دوجمله ای

مجموعه داده ی زیر از ” مدلسازی داده های دودویی” اثر دی.کولت(1991) برداشته شده است که مربوط به تحقیقی درباره ی مقاومت فشاری اتصال دهنده ها در صنعت هواپیما سازی است. این بررسی در 10 فشار هوایی متفاوت از 2500psi تا 4300psi با پله ی 200psi آزمایش شده است. که در متغیر Load آنها را بصورت زیر تعریف می کنیم:

Load <- c(25,27,29,31,33,35,37,39,41,43)

تعداد اتصال دهنده هایی که در هر فشار مورد آزمایش قرار گرفتند را در متغیر n :

n<- c(50,70,100,60,40,85,90,50,80,65)

و تعداد اتصال دهنده هایی که در این آزمایش در هر فشار، دچار سانحه شده اند را در متغیر r تعریف می کنیم:

r <- c(10,17,30,21,18,43,54,33,60,51)

اعضای شبکه مشاوران در حوزه «تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش»

مشاور شغلی و توانمندسازی مهارت‌های مدیران

اگر بعنوان کارآفرین و یا فعال اقتصادی به دنبال موفقیت،...

مشاور کارآفرینی و فروش

اگر بعنوان مدیر کسب و کار، به دنبال رونق و...

مشاور سالن‌های آرایش و زیبایی | مترجم زبان انگلیسی

اگر بعنوان فعال حوزه آرایش و زیبایی به دنبال کسب...

مشاور کارآفرینی و بازرگانی

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی با نگاه یک تاجر...

مشاور بازاریابی و فروش | مترجم انگلیسی، فرانسه و ترکی‌استانبولی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال کسب برتری...

مشاور بازاریابی، فروش و مذاکرات تجاری

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال رشد کسب...

مشاور عکاسی، فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی | مترجم ترکی‌استانبولی

اگر به دنبال طراحی کمپین‌های تبلیغاتی با نگاه یک کارگردان...

مشاور برندینگ و تحقیقات بازار

اگر به عنوان فعال اقتصادی/صاحب کسب و کار نیازمند تحلیل...

مشاور دیجیتال مارکتینگ و فروش

اگر بدنبال افزایش فروش و توسعه سهم خود در بازارهای...

مشاور بازاریابی و فروش

اگر در فضای پررقابت کنونی بدنبال موفقیت تضمینی و داشتن...

مشاور بازاریابی و آنلاین سازی کسب و کار

اگر بعنوان فعال اقتصادی، به دنبال رونق فروش و یا...

مشاور برندینگ و طراحی و توسعه محصول

اگر به عنوان کارآفرین و یا صنعت‌گر به دنبال تقویت...

مشاور تولید محتوا | مترجم انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی

اگر بعنوان فعال اقتصادی به دنبال تثبیت جایگاه و گسترش...

مشاور SEO ،UI/UX و بازاریابی دیجیتال

مشاور و تحلیلگر اجتماعی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی، به دنبال نفوذ سریع...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر علاقمندید در تراز شرکتهای بزرگ و صاحب‌نام، بخش بازاریابی...

مشاور کارآفرینی، بازاریابی، سرمایه‌گذاری و مهاجرت در ترکیه | مترجم زبان ترکی استانبولی

اگر بدنبال مهاجرت، ثبت شرکت، فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب...

مشاور عکاسی و فیلمبرداری

اگر به دنبال خلاقیت در عکاسی و تصویربرداری برای تولید...

فرض می کنیم که ri دارای توزیع دوجمله ای با پارامترهای ni و pi است. ( i=1,…,10)

مدل glm را با تابع پیوند logit به عنوان مدل مورد نظر درنظر می گیریم.
حال مقدار p ها را محاسبه کرده و آنها را در مقابل فشارهای مختلف رسم می کنیم:

p <- r/n
plot(Load,p)

داده ها نشان داده شد. حال مدل مورد نظر را به آن برازش می دهیم:

mymodel <- glm(p~ Load,weights=n,family=binomial)

summary(mymodel)

plot(mymodel,ask=T)

این مدل AIC مناسب و برازش خوبی به داده ها دارد.  برای نمایش بهتر این موضوع، مدل برازش داده شده را روی داده ها بصورت زیر رسم می و با خطوط عمودی بازه ی واقعی داده ها را مشخص می کنیم:

x <- 15:55 ;
alpha = mymodel.l$coefficients[1];
beta= mymodel.l$coefficients[2];
y <- alpha + beta*x; Y= 1/(1+ exp(-y));
plot(x, Y, type=”l”,xlab=”Load”,ylab=”Fitted Probability of failure”)
abline(v=25);
abline(v=43);
points(Load,p)

به همین ترتیب می توان سایر توابع پیوند دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد.

https://succourad.com/?p=9944
پیشنهاد براساس سلیقه شما

سئوالات و نظرات ارزشمند خود را با ما مطرح کنید

دیدگاهتان را بنویسید