به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

هاله تسلیمی

اگر نیازمند برندسازی برای کسب و کار، محصول و یا…

هاله تسلیمی

مشاور و استراتژیست برند
فرید تشیعی

اگر در پیاده سازی، تعیین استراتژی، بوت کمپ یا مدیریت…

فرید تشیعی

متخصص، استراتژیست و مشاور سئو (SEO)