به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
آموزش زبان PHP

آموزش زبان PHP | نمایش و نگهداری مقادیر وارد شده در فیلدهای یک فرم PHP

در این بخش قصد داریم تا اطلاعاتی که کاربر در فرم وارد می کند را پس از Submit فرم ، به وی نشان داده و در فیلدها نگهداری می کنیم . برای این منظور یک قطعه کد PHP را درون خاصیت Value هر یک از فیلدهای متنی زیر قرار داده ایم : Name , Email و Website.

برای فیلد توصیح یا Comment که از نوع textarea می باشد ، کد لازم را درون تگ باز و بسته <textarea> جاگذاری کرده ایم. همچنین برای فیلد جنسیت ، ابتدا بایستی کدی طراحی کرده تا مقدار انتخابی کاربر ( مقدار خاصیت Checked دکمه های Radio Button ) را تشخیص دهد. سپس مقدار Value گزینه انتخاب شده را نمایش خواهد داد .

اعضای شبکه مشاوران در حوزه «برنامه‌نویسی، وب و امنیت سایبری»

مشاور شبکه، نرم افزار و هوش مصنوعی

اگر به دنبال رفع چالشهای شبکه، نرم‌افزار و امنیت فضای...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر علاقمندید در تراز شرکتهای بزرگ و صاحب‌نام، بخش بازاریابی...

مشاور مسیریابی شغلی، کارآفرینی و استارتاپ

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی و یا داشتن کسب...

مشاور مدیریت، برنامه‌ریزی و سئو | مترجم انگلیسی

اگر به دنبال بکارگیری آخرین متدهای جهانی مدیریت منابع انسانی...

کد مثال به صورت زیر خواهد بود :

Name: <input type=”text” name=”name” value=”<?php echo $name;?>”>
E-mail: <input type=”text” name=”email” value=”<?php echo $email;?>”>
Website: <input type=”text” name=”website” value=”<?php echo $website;?>”>
Comment: <textarea name=”comment” rows=”5″ cols=”40″><?php echo $comment;?></textarea>
Gender:
<input type=”radio” name=”gender”
<?php if (isset($gender) && $gender==”female”) echo “checked”;?>
value=”female”>Female
<input type=”radio” name=”gender”
<?php if (isset($gender) && $gender==”male”) echo “checked”;?>
value=”male”>Male

مشاهده کد کامل مثال و خروجی صفحه :

مثال زیر کد کامل و نهای راهکار برای اعتبار سنجی ، کنترل وارد نمودن فیلدهای اجباری و سپس نمایش اطلاعات وارد شده توسط کاربر در فرم را نشان می دهد . توضیحات هر بخش نیز ارایه شده است . برای نمایش خروجی هم به بخش خروجی بروید :

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>
<?php
// تعیین متغیرهای لازم و تنظیم مقدار اولیه آن
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = “”;
$name = $email = $gender = $comment = $website = “”;
if ($_SERVER[“REQUEST_METHOD”] == “POST”) { if (empty($_POST[“name”]))
{$nameErr = ” وارد کردن نام اجباری است”;} else { $name = test_input($_POST[“name”]);
// چک کردن اینکه آیا نام وارد شده فقط شامل حروف و فاصله خالی است if (!preg_match(“/^[a-zA-Z
]*$/”,$name)) { $nameErr = “فقط حروف و فاصله خالی مجاز است”; } }

if (empty($_POST[“email”])) {$emailErr = “وارد کردن ایمیل
الزامی است”;} else { $email = test_input($_POST[“email”]); // چک کردن معتبر بودن
آدرس ایمیل if (!preg_match(“/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/”,$email)) { $emailErr
= “آدرس ایمیل نا معتبر است”; } }

if (empty($_POST[“website”])) {$website = “”;} else { $website
= test_input($_POST[“website”]); // چک کردن اینکه آدرس وارد شده دارای ساختار صحیح
یک آدرس اینترنتی است if (!preg_match(“/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i”,$website))
{ $websiteErr = “آدس اینترنتی وارد شده صحیح نیست”; } }
if (empty($_POST[“comment”])) {$comment = “”;} else {$comment
= test_input($_POST[“comment”]);} if (empty($_POST[“gender”])) {$genderErr = “تعیین
جنسیت لازم است”;} else {$gender = test_input($_POST[“gender”]);} }
function test_input($data)
{

// پاکسازی اطلاعات از کاراکترهای نا خواسته
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
$data = htmlspecialchars($data);
return $data;
}
?>
<h2>PHP Form Validation Example</h2> <p><span
class=”error”>* required field.</span></p> <form method=”post”
action=”<?php echo htmlspecialchars($_SERVER[“PHP_SELF”]);?>”> Name: <input
type=”text” name=”name” value=”<?php echo $name;?>”> <span class=”error”>*
<?php echo $nameErr;?></span> <br><br> E-mail: <input
type=”text” name=”email” value=”<?php echo $email;?>”> <span class=”error”>*
<?php echo $emailErr;?></span> <br><br> Website: <input
type=”text” name=”website” value=”<?php echo $website;?>”> <span class=”error”><?php
echo $websiteErr;?></span> <br><br> Comment: <textarea name=”comment”
rows=”5″ cols=”40″><?php echo $comment;?></textarea> <br><br>
Gender: <input type=”radio” name=”gender” <?php if (isset($gender) && $gender==”female”)
echo “checked”;?> value=”female”>Female <input type=”radio” name=”gender”
<?php if (isset($gender) && $gender==”male”) echo “checked”;?> value=”male”>Male
<span class=”error”>* <?php echo $genderErr;?></span> <br><br>
<input type=”submit” name=”submit” value=”Submit”> </form>
<?php

// نمایش اطلاعات وارد شده در خروجی echo “<h2>Your Input:</h2>”;
echo $name; echo “<br>”; echo $email; echo “<br>”; echo $website; echo
“<br>”; echo $comment; echo “<br>”; echo $gender; ?>
</body>
</html>

https://succourad.com/?p=9573
پیشنهاد براساس سلیقه شما

سئوالات و نظرات ارزشمند خود را با ما مطرح کنید

دیدگاهتان را بنویسید