محتوای کووید۱۹
نئاندرتالها-کووید۱۹

عدم ابتلا یا فوت در بیماری کووید۱۹

این سئوال مهم مطرح است که عدم ابتلا یا فوت در بیماری کووید۱۹ ناشی از ژن خوب از نسل انسان نئاندرتال ها است یا دسترسی به یک واکسن خوب؟ انسان خردمند (هوموساپینس)، ۶۰ تا ۸۰ هزار سال قبل از آفریقا ...