به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

مهدی باغبان

اگر به دنبال موفقیت در رفع اصولی و زیربنایی مسائل…

مهدی باغبان

مشاور مدیریت منابع انسانی
مریم صباغی اصل

برای بازاریابی محصولات صنعتی، رهبری بازار، ارتباطات تبلیغاتی، مدیریت برند…

مریم صباغی اصل

مشاور بازاریابی و فروش محصول