محتوای فرشتگان کسب و کار
angels

فرشته سرمایه گذار کیست؟

عبارت انجل اینوستور (Angel Investor) از آن کلمه‌هایی است که وقتی ترجمه می‌شود و عبارتی مثل سرمایه گذار فرشته یا فرشته سرمایه گذار از دل آن در می‌آید. در مفاهیم سرمایه گذاری، انجل اینوستور یا سرمایه گذار فرشته یا حتی ...