محتوای تگ Style
css3

آموزش CSS | طریقه نوشتن تگ Style در Head صفحه

طریقه نوشتن CSS - تگ Style در Head صفحه: CSS داخلی یکی از روشهای تعریف css استفاده از روش Internal Style Sheet میباشد. برای استفاده از این روش  بایستی کد های CSS را در فایل HTML ، درون تگ<head> قرار دهید. ...