به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

هاله تسلیمی

اگر نیازمند برندسازی برای کسب و کار، محصول و یا…

هاله تسلیمی

مشاور و استراتژیست برند
ایوب مرادیان

اگر بدنبال رفع اصولی و زیربنایی مسائل و مشکلات حسابداری،…

ایوب مرادیان

مشاور حسابداری و مالی