به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

سعید ناصری

اگر بعنوان مدیر و صاحب کسب و کار به دنبال…

سعید ناصری

مشاور منابع انسانی و روابط کار
مژگان سلطانی

اگر به کمک یک طراح لباس مجرب در صنعت طراحی…

مژگان سلطانی صحت

مشاور طراحی مد/پوشاک و بازاریابی و فروش