به کمک نیاز دارید؟

خدمات تخصصی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مرضیه صداقت

مرضیه صداقت

Position: مشاور روانشناسی و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری
زبان‌ها: فارسی، انگلیسی
Categories: سلامت: روانشناسی، تغذیه و ...
Location: کردستان

اگر به دنبال رفع چالش‌های روانی و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی شرکت یا کسب و کار خود هستید، حتما از خانم مرضیه صداقت مشاوره بگیرید.

معرفی کوتاه

مرضیه صداقت دانش آموخته ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ سالها تجربه فعالیت در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ.

خانم مرضیه صداقت علاوه بر حوزه مشاوره روانشناسی، بعنوان ﺳﺨﻨﺮان و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺮای ﺑﻬﻮرزان و ﺳﻔﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ در حال فعالیت می‌باشد.

 • کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانشناﺳﯽ – ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 • طی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮف واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
 • ﻣﺪرک ﮐﻨﻔﺮاس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی (ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﻬﺮان روزﺑﻬﯽ، ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ؛ آرزو ﻫﻤﺎم زاﮐﺮی ﻟﻨﮕﺮودی)
 • شرکت در ﮔﻨﮑﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ و اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮر (ﻣﮑﻌﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر
 • شرکت در ﮔﻨﮑﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ و اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮر در اﯾﺮان (رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ؛ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس؛ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر – ﮔﻨﮑﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ
 • اخذ ﻣﺪرک درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﯾﺶ و آﮐﺴﻔﻮرد ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل
 • اخذ ﮔﻮاﻫﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻣﻮﺳﺴﻪ آراﻣﺶ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺎغ زﻧﺪﮔﯽ
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ و روان ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان (1396 تا 1398)
 • ﻣﺪرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﻮرزان و ﺳﻔﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ
 • ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
 • ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
 • ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ

ثبت درخواست

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع 90%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی 95%
قدرت بیان مشاور 98%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره 93%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره 86%

اگر تمایل دارید مشاوره استعدادیابی و مسیریابی شغلی شما را در یافتن شغل مناسب و متناسب با استعدادهای ذاتی‌تان یاری دهد، یا با کمک مشاوره کوچ و توسعه فردی به دنبال افزایش توانمندی‌هایتان هستید و یا اینکه قصد دارید بعنوان کارآفرین/مدیر/کارمند با بهره‌گیری از خدمات مشاوره روانشناسی و یا مشاوره سلامت و درمان بر استرس‌ها و نگرانی‌ها و همچنین مشکلات جسمی و روحی خود فائق آیید؛ حتما به مشاوران مجرب و صاحب‌نام گروه بین‌المللی کسب و کار ساکوراد مراجعه کنید تا در سریعترین زمان ممکن به اهداف خود دست یابید.

راهنمای گام به گام تا دریافت مشاوره

گام اول

انتخاب حوزه تخصصی مدنظر

گام دوم

بررسی رزومه مشاوران مرتبط

گام سوم

انتخاب مشاور با تخصص مدنظر

گام چهارم

تکمیل فرم و ثبت درخواست

گام پنجم

پرداخت حق‌الزحمه مشاور

گام ششم

تماس با شما برای تعیین وقت

گام هفتم

برقراری ارتباط شما با مشاور