آموزش زبان HTML | تگ توضیحات

تگ توضیحات <– … –!> در HTML

عبارتی که در داخل تگ توضیحات نوشته می شود توسط مرورگر نادیده گرفته می شوند. این تگ برای ایجاد توضیحات برای کد ها مورد استفاده قرار میگیرد. مانند زیر :

< !– کد زیر یک پاراگراف ایجاد مینماید — >< p > متن تست < /p > آموزش زبان HTML | تگ عکس img

که در کد بالا تنها متن “متن تست” نمایش داده میشود .

ارسال دیدگاه