آموزش زبان SQL | دستور FULL JOIN

دستور FULL JOIN در SQL

خروجی  دستور FULL JOIN در sql از بین سطرهایی انتخاب میشود که یک رابطه در یکی از جداول بایستی وجود داشته باشد. به طور خلاصه، دستور full join ( دستور full outer join ) بصورت or کار میکند و دستور inner join بصورت and.

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

مثال : در مثال زیر ما میخواهیم با استفاده از دستور full join در اسکیوال ، همه ی افراد با سفارش هایشان و همه ی سفارشات با افراد مربوط به آنها را در خروجی نمایش دهیم.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
FULL JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

ارسال دیدگاه