به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

ماهرخ مخصوص

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال کسب برتری…

ماهرخ مخصوص

مشاور بازاریابی و فروش
محبوبه مظاهری

اگر به کوچ عمومی یا شغلی و یا حتی به…

محبوبه مظاهری

کوچینگ عمومی و شغلی و مشاور مدیریت منابع انسانی