محتوای موفقیت
entrepreneurship

گامهای هفتگانه برای موفقیت در کارآفرینی

گام اول : آغاز کار، یک مبارزه است راه اندازی کسب وکار جدید، چالشی سخت، ناامید کننده و سرشار از استرس است. این کار به ثبات قدم و پایداری مستمر نیاز دارد. کارآفرینان باید برای برخورد با مشکلات عذاب آوری ...