0
محتوای مشاوره بازاریابی
branding-marketing

مشاوره بازاریابی، مشاوره فروش و برندینگ (Marketing & Selling)

هر چند کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی بدون دریافت مشاوره فروش و یا بازاریابی فروش نیز قادر به حل مشکلات خود هستند و بعبارت ساده تر؛ توانایی تفکر، تحلیل، تصمیم گیری، اقدام و تغییر رفتار و یا افزایش درآمد را دارا ...