به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

نگار جنابی

اگر در توسعه UI/UX و مدیریت پروژه‌های ICT خود به…

نگار جنابی

مدیر پروژه، مشاور و مالک محصول پروژه‌های ICT
فرزانه پورشعبان

اگر بعنوان کارآفرین و یا فعال اقتصادی به دنبال موفقیت،…

فرزانه پورشعبان

مشاور شغلی و توانمندسازی مهارت‌های مدیران