محتوای شبیه سازی
network-symulation

شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

تکنیک شبیه سازی در دنیای شبکه های کامپیوتری، می تواند عملکرد شبکه های مختلف را با محاسبات دقیق ریاضی و مشاهدات مجازی مدلسازی نماید. عملکرد شبکه با در نظر گرفتن نرم افزار ها و سرویس های موجود، می تواند در ...