محتوای زبان SQL
sql-training

آموزش زبان SQL | آشنایی با توابع

تابع Avg تابع Avg در اسکیوال میانگین یک ستون عددی را برمیگرداند. ساختار دستور avg به صورت زیر است : SELECT AVG(column_name) FROM table_name تابع COUNT تابع COUNT در sql تعداد سطرهای موجود در يک فيلد را شمرده و مقدار آنرا بر می گرداند ...
sql-training

آموزش زبان SQL | نحوه ایجاد View

آموزش View در SQL view در sql در واقع همان جداول مجازی هستند که توسط آن می توانید عملیات خاصی رو که شامل دستورات sql میشه رو انجام بدهید و به صورت خروجی داشته باشید . کاربرد View در SQL  از ...
sql-training

آموزش زبان SQL | فیلد Identity در SQL

فیلد Identity در SQL فیلد identity در sql به این معناست که به ازای هر رکوردی که در جدول وارد می کنیم ، فیلد identity شده ، به صورت اتوماتیک مقداردهی خواهد شد و نمی توانیم این فیلد را مقداردهی ...
sql-training

آموزش زبان SQL | محدودیت Unique , SQL UNIQUE Constraint

محدودیت Unique , SQL UNIQUE Constraint در SQL از محدودیت Unique زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم مقادیر بعضی از فیلدها تکراری نباشند. این فیلدها ممکن است کلید نباشند، اما بنابر لزوم برنامه بایستی غیر تکراری باشند. به عنوان مثال فیلد آدرس ایمیل، ...
sql-training

آموزش زبان SQL | محدودیت NOT NULL

محدودیت NOT NULL در SQL از محدودیت NOT NULL در دستور create table زمانی استفاده مکنیم که میخواهیم مقدار Allow Null  فیلدها  را غیرفعال کنیم. در حقیقت با تعریف این محدودیت اجازه نمیدهیم که فیلد ما مقدار Null بگیرد. پس در هنگام درج ...
sql-training

آموزش زبان SQL | محدودیت Default ,SQL DEFAULT Constraint یا مقدار پیش فرض

محدودیت Default , SQL DEFAULT Constraint یا مقدار پیش فرض در SQL از محدودیت Default یا مقدار پیش فرض در اس کیو ال ، میتوانیم زمانی استفاده کنیم که ، در هنگام ساخت جدول و تعیین نوع فیلدها، مقدار Default Value و ...
sql-training

آموزش زبان SQL | محدودیت Check , SQL CHECK Constraint یا محدودیتهای خاص

محدودیت Check ,  SQL CHECK Constraint یا محدودیت های خاص در SQL از محدودیت Check یا محدودیت خاص در اس کیو ال زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم برای یک فیلد، یک سری محدودیت خاص روی فیلد تعریف کنیم. برای مثال، مقادیر داخل ...
sql-training

آموزش زبان SQL | محدودیت Foreign Key , SQL FOREIGN KEY Constraint یا کلید خارجی

محدودیت Foreign Key , SQL FOREIGN KEY Constraint یا کلید خارجی در SQL یک FOREIGN KEY یا کلید خارجی در اسکیوال ، در یک جدول به یک PRIMARY KEY در جدولی دیگر اشاره می کند. برای ارتباط بین جداول از محدودیت ...
sql-training

آموزش زبان SQL | محدودیت Primary Key , SQL PRIMARY KEY Constraint یا کلید اصلی

محدودیت Primary Key , SQL PRIMARY KEY Constraint یا کلید اصلی در SQL از محدودیت Primary Key زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم فیلد کلید اصلی در sql ، تعریف کنیم. محدودیت Primary Key یکی از مهمترین محدودیت‌ها می‌باشد. فیلد کلید، مقدار تکراری قبول ...
sql-training

آموزش زبان SQL | ایجاد محدودیت برای فیلدها (Constraints)

ایجاد محدودیت برای فیلدها (Constraints) در SQL Constraintها در sql یا همان محدودیت ها در اس کیو ال ، برای محدود کردن نوع داده هایی که میتواند در جدول تعریف شود مورد استفاده قرار میگیرد. این محدودیت ها را زمانی ...
1 2 3 4