محتوای خواص سرریزی
css3

آموزش CSS | خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر

خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر در CSS در این بخش از آموزش css ، ویژگی Overflow را آموزش میدهیم. در صورتی که محتوای یک عنصر سر ریز کند با این ویژگی میتوانید مشخص کنید که بعد از سرریز شدن چه ...