محتوای تنظیم متن و نوشته
css3

آموزش CSS | تنظیم متن و نوشته CSS Styling Text

تنظیم متن و نوشته CSS Styling Text در این بخش از آموزش css ، تنظیم متن و نوشته را آموزش میدهیم. ویژگی color  برای تنظیم رنگ متن استفاده میشود.این ویژگی با 3 روش زیر میتواند مقدار دهی شود HEX : مثال : "#ff000"  RGB: ...