محتوای تنظیم طول و عرض
css3

آموزش CSS | تنظیم طول و عرض (Height , Width) عناصر

تنظیم ابعاد در CSS برای تنظیم ابعاد عناصر در CSS  از چند ویژگی میتوان استفاده کرد که مهمترین و اصلی ترین آنها Width و Height میباشد. در ذیل به توضیح این ویژگی ها با توجه به ورژن تعریف شده در ...