محتوای اعتماد به نفس
اعتماد-به-نفس

اهمیت اعتماد به نفس در زندگى

خیلى از ما انسان ها از خود واقعى مان دور مى شویم طورى که همه ى تلاش مان براى کسب رضایت اطرافیان است ، جز خودمان ! حتى خیلى از ما انسان ها مى ترسیم در آیینه براى چند دقیقه هم شده به خودمان نگاه کنیم این حجم از نارضایتى به خاطر نداشتن اعتماد به نفس است .