آموزش زبان PHP | تابع ( ) scandir

تابع ( ) scandir در PHP

تابع ( ) scandir ، لیست فایل ها و پوشه های موجود در یک مسیر خاص را به صورت یک آرایه بر می گرداند . نکته : خروجی این تابع در صورت موفقیت در خواندن پوشه  آرایه ای از لیست فایل ها و پوشه ها و در صورت عدم موفقیت مقدار False به همراه یک پیام هشدار خواهد بود .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) scandir در PHP به صورت زیر است :

Syntaxscandir ( directory , sort ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام یا آدرس پوشه ای است که می خواهید برنامه آن را باز کرده لیست فایل های موجود در آن را در خروجی برگرداند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
directory
این پارامتر ترتیب نشان دادن آیتم های آرایه خروجی تابع را مشخص می کند . به صورت پیش فرض این آرایه از عضو ۰ شروع شده و رو به افزایش می رود . اگر مقدار sort را روی ۱ تنظیم نمایید ، آرایه از انتها به صورت کاهشی نمایش داده خواهد شد .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
sort

مثال های عملی :

در مثال های زیر نحوه کار با تابع ( ) ۸ را در عمل به شما نمایش داده ایم .
مثال ۱ : در مثال زیر با استفاده از تابع ( ) ۸ ، فایل ها و اجزای پوشه images را به صورت یک آرایه در خروجی نمایش داده ایم . در مثال اول ، ترتیب آرایه به صورت پیش فرض و از کم به زیاد می باشد :

Example
<?php
    print_r ( scandir ( ” images ” ) ) ;
?>
کد
Array (
[۰] => .
[۱] => ..
[۲] => ASP.jpg
[۳] => PHP.jpg
[۴] => HTML.gif
)
خروجی

مثال ۲ : در مثال دوم ، کد مثال ۱ را باز نویسی کرده ایم با این تفاوت که با مقدار دهی پارامتر sort به ۱ ، باعث شده ایم تا ترتیب نمایش آرایه برعکس شده و از انتها به ابتدا باشد :

Example
<?php
    print_r ( scandir ( ” images ” , 1 ) ) ;
?>
کد
Array (
[۴] => HTML.gif
[۳] => PHP.jpg
[۲] => ASP.jpg
[۱] => ..
[۰] => .
)
خروجی

 

ارسال دیدگاه