آموزش زبان PHP | تابع ( ) JDMonthName

تابع ( ) JDMonthName در PHP

این تابع یک تاریخ معین را دریافت کرده و نام ماه مربوط به آن تاریخ را نشان میدهد. برای مثال میخواهید ماه تاریخ بخصوصی را نمایش دهید. شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntaxjdmonthname ( jd , mode ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم ژولیایی را تعیین میکند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
jd
این پارامترها نحوه خروجی نام ماه را تعیین میکند که مثلا نام کامل باشد و یا بصورت حروف اختصاری.
انواع مقادیر قابل استفاده در این پارامتر عبارتند از :
۰ : نام ماه بصورت اختصاری و بر مبنای تقویم مسیحی (Jan, Feb, Mar, etc ) .
۱ : نام کامل ماه بر مبنای تقویم مسیحی (January, February, March, etc ) .
۲ : نام ماه بصورت اختصاری و بر مبنای تقویم ژولیانی (Jan, Feb, Mar, etc ) .
۳ : نام کامل ماه بر اساس تقویم ژولیانی (January, February, March, etc ) .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
mode

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) JDMonthName را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر jd$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع  ( ) JDMonthName ، نام ماه آن تاریخ را در خروجی  چاپ کرده ایم  :

Example
< ? php
   $jd = cal_to_jd (CAL_GREGORIAN , date(“m”) , date(“d”) , date(“Y”) ) ;
echo ( jdmonthname ( $jd , 1 ) ) ;

? >
کد
Januaryخروجی

 

ارسال دیدگاه