آموزش زبان SQL | دستور Insert

دستور Insert در SQLدستور Insert در sql برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود. دو روش استفاده از این دستور وجود دارد :

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,…)

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,…)

نکته : می توان در دستور Insert در اسکیوال تعیین کرد که مقادیر مورد نظر به ترتیب به کدام ستون های جدول وارد شوند . برای این منظور ابتدا نام ستون های مورد نظر را به ترتیب جلوی نام جدول در یک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنیم. سپس مقادیر متناظر را به همان ترتیب پس از واژه Vaues در پرانتز وارد می کنیم.
نکته : چنانچه برای فیلد یا فیلدهایی مقداری در دستور insert در نظر گرفته نشود، مقادیر پیش فرض تعیین شده و در صورت تعیین نکردن مقدار پیش فرض جای آنها در جدول خالی می ماند . فقط باید به ترتیب نام ستون ها و مقادیر دقت کرد .

Insert into Student ( Name , Family ) Values ( “Saeed” , “Rajabi” )

در مثال بالا نام Saeed در فیلد Name و نام Rajabi در فیلد Family میرود. بقیه ی فیلد ها در صورت تعیین کردن مقدار پیش فرض آن مقدار را میگیرند و در صورت تعیین نکردن آن ، مقدار خالی یا Null میگیرند.

ارسال دیدگاه