آموزش زبان SQL | دستور Delete

دستور Delete در SQL

دستور Delete در sql برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول بانک اسکیوال استفاده می شود. از دستور delete باید با دقت استفاده شود زیرا امکان بازگرداندن رکورد های حذف شده به این راحتی ها نیست!

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value

برای پاک کردن یک رکورد با شناسه مشخص از دستور زیر استفاده میکنیم.

Delete From Person
Where ID = “16 “

دستور * Delete

این امکان وجود دارد که با دستور * Delete بدون حذف یک جدول ، کلیه رکوردهای درون آن را پاک کرد.

Delete From Person

ارسال دیدگاه