آموزش زبان PHP | تابع ( ) closedir

تابع ( ) closedir در PHP

تابع ( ) closedir ، پوشه ای که قبلا توسط تابع ( ) opendir باز شده و برنامه به آن دسترسی دارد ، را می بندد. برای بسته شدن پوشه موردنظر، باید نام آن پوشه را به صورت یک پارامتر به تابع ( ) closedir ارسال نمایید .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) closedir در PHP به صورت زیر است :

Syntaxclosedir ( directory ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام یا آدرس پوشه ای است که می خواهید برنامه آن را ببندد .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
directory

مثال : در مثال زیر با استفاده از تابع ( ) closedir ، پوشه ای را که قبلا برنامه باز کرده و به آن دسترسی داشته را بسته ایم : در آن را در خروجی نمایش داده ایم :

Example
<?php
    // به وسیله این دستور پوشه مورد نظر را باز کرده ، خوانده و در یک آرایه ذخیره نموده ایم
    $ dir = opendir ( ” image ” ) ;
    // توسط این دستور آیتم های موجود در پوشه را در خروجی نمایش داده ایم
while ( ( $ file = readdir ( $dir ) ) !== false )
{
echo “filename: ” . $file . “<br />”;
}
    // در پایان نیز پوشه باز شده را بسته ایم
    closedir ( $dir ) ;
?>
کد
filename: .
filename: ..
filename: ASP_Net.gif
filename: HTML.gif
filename: PHP.gif
خروجی
ارسال دیدگاه