آموزش زبان PHP | تابع ( ) cal_to_jd

تابع ( ) cal_to_jd در PHP

این تابع یک تاریخ معین را گرفته ، سپس تعداد روزهای سپری شده از اول تقویم ژولیانی تا روز مورد نظر را نمایش میدهد. اولین روز در تقویم ژولیانی اول فوریه سال ۴۷۱۳ قبل از میلاد مسیح است. شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntaxcal_to_jd ( calendar , month , day , year ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تقویم مورد استفاده را مشخی می سازد .
انواع فرمت های دیگر تقویم PHP عبارتند از :
  • CAL_GREGORIAN : تقویم گریگوری یا مسیحی
  • CAL_JULIAN : تقویم ژولیانی
  • CAL_JEWISH : تقویم یهودی
  • CAL_FRENCH : تقویم فرانسوی

استفاده از این پارامتر اجباری است .calendarاین پارامتر ماه تاریخ مورد نظر را تعیین میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .monthاین پارامتر روز تاریخ مورد نظر را تعیین میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .dayاین پارامتر سال تاریخ مورد نظر را تعیین میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .year

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) cal_to_jd را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر تعداد روزهای سپری شده از ابتدای تقویم ژولیانی تا یک تاریخ خاص را نمایش داده ایم :

Example
< ? php
  $d=cal_to_jd ( CAL_GREGORIAN , 10 , 03 ,2005 ) ;
echo ( $d ) ;

? >
کد
۲۴۵۳۶۴۷خروجی

 

ارسال دیدگاه