آموزش زبان PHP | تابع ( ) cal_days_in_month

تابع ( ) cal_days_in_month در PHP

این تابع تعداد روزهای یک ماه مورد نظرتان ، مربوط به یک سال و تقویم خاص را نشان میدهد.  برای مثال فرض کنید میخواهید بدانید ماه july در سال ۲۰۰۵ در تقویم ژولیانی چند روز بوده است .
شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntaxcal_days_in_month ( calendar , month , year ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تقویم مورد نظر را مشخص میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .
calendar
این پارامتر ماه مورد نظر را مشخص میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .
month
این پارامتر سال مورد نظر را مشخص میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .
year

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) cal_days_in_month را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر با استفاده از تابع  ( ) cal_days_in_month تعداد روزهای ماه دهم از سال  ۲۰۰۵ را در تقویم ژولیانی را نمایش داده ایم :

Example
< ? php
    $d = cal_days_in_month ( CAL_GREGORIAN , 10 , 2005 ) ;
echo ( ” There was $d days in October 2005 ” ) ;

? >
کد
There was 31 days in October 2005خروجی

ارسال دیدگاه