آموزش زبان SQL | عملگر BETWEEN

عملگر BETWEEN در SQL

عملگر BETWEEN در sql برای انتخاب اطلاعات در یک محدوده خاص، در بین دو مقدار تعیین شده استفاده می شود . این مقادیر می تواند از نوع عددی، متن یا تاریخ باشد. نکته مهم در مورد دستور Between در sql اینست که باید نوع مدنظر با نوع داده ای فیلدهای استفاده شده در دستور یکسان باشد. نکته ی دیگر در مورد Between در مورد داده های متنی ، ترتیب قرار گیری حروف الفبا مد نظر برنامه است.

ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

مثال :  برای نمایش اطلاعات درون محدوده تعیین شده به صورت زیر عمل میکنیم :

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
BETWEEN ‘Hansen’ AND ‘Pettersen’

مثال : برای نمایش اطلاعات خارج از محدوده تعیین شده از یک عملگر NOT قبل از دستور Between … And استفاده می شود .

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
NOT BETWEEN ‘Hansen’ AND ‘Pettersen’

ارسال دیدگاه