آموزش زبان SQL | تغییر نام فیلد در یک جدول با استفاده از دستور SQL

تغییر نام فیلد در یک جدول با استفاده از دستور SQLبرای تغییر نام فیلد در جدول از تغییر کد باید به روش زیر و با کمک stored procedure های خود sql، عمل کرد :

sp_RENAME ‘table_name.old_name’ , ‘new_name’, ‘COLUMN’

مثال: تغییر نام ستون و فیلد TerritoryID به TerrID از جدول Sales از پایگاه داده ی Db_name :

USE Db_name; GO EXEC sp_rename 'Sales.TerritoryID', 'TerrID', 'COLUMN'; GO
ارسال دیدگاه