آموزش زبان PHP | مرجع توابع کار با فایل ها

مرجع توابع کار با فایل ها در PHP

توابع کار با فایل ها در PHP ، امکان دسترسی و کار با فایل ها را در این زبان به شما می دهند . به وسیله این توابع ، می توانید فایل های روی سرور را باز کرده ، بخوانید ، تغییر دهید و … .

پیش نیاز نصب :

مجموعه توابع کار با فایل ها ، جزء هسته اصلی زبان ۸ بوده و برای استفاده از آنها به نصب یا تغییر خاصی در تنظیم سرورتان نیست .

فهرست توابع :

نام تابعشرح عملکرد
basename ( )این تابع ، نام یک فایل که آدرس آن تعیین شده را بر می گرداند .
chgrp ( )این تابع ، گروه کاربرانی که امکان دسترسی به یک فایل خاص را دارند ، تعیین می کند .
chmod ( )این تابع ، سطح دسترسی به یک فایل خاص را مشخص می کند .
chown ( )این تابع ، مالک ( owner ) فایل مورد نظر را تغییر می دهد .
clearstatcache ( )این تابع ، میزان حافظه اشغال شده توسط یک تابع یا فایل در حافظه موقت را آزاد می کند .
copy ( )این تابع ، محتویات یک فایل مورد نظر را در مکانی دیگر بر روی سرور ، کپی می کند .
dirname ( )این تابع ، نام پوشه جاری در یک آدرس داده شده به آن را بر می گرداند .
disk_free_space ( )این تابع ، میزان فضای خالی در یک پوشه که آدرس آن داده شده را بر حسب bytes بر می گرداند .
disk_total_space ( )این تابع ، میزان فضای کلی یک پوشه که آدرس آن داده شده را بر حسب bytes بر می گرداند .
diskfreespace ( )این تابع ، میزان فضای خالی در یک پوشه که آدرس آن داده شده را بر حسب bytes بر می گرداند .  عملکرد این تابع همانند تابع ( ) disk_free_space است .
ارسال دیدگاه