آموزش زبان PHP | تابع ( ) readdir

تابع ( ) readdir در PHP

تابع ( ) readdir ، آیتم های موجود در پوشه ای که قبلا توسط متد ( ) opendir باز شده را خوانده و به عنوان خروجی به صفحه بر می گرداند. نکته : تابع ( ) readdir در صورت موفقیت در خواندن پوشه، نام آیتم های موجود در پوشه را به عنوان خروجی بر می گرداند . اما اگر به هر دلیلی نتواند پوشه را بخواند ، مقدار برگشتی آن False خواهد بود. شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) readdir در PHP به صورت زیر است:

Syntaxreaddir ( dir_stream ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام متغیر آرایه ای است که لیست آیتم های موجود در پوشه را که قبلا توسط تابع ( ) opendir درون آن ریخته اید ، است . نحوه استفاده از این پارامتر در مثال نمایش داده شده است .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
dir_stream

مثال های عملی :

در مثال های زیر نحوه کار با تابع ( ) readdir را در عمل به شما نمایش داده ایم .

مثال ۱ : در مثال زیر با استفاده از تابع ( ) opendir ، پوشه images را باز کرده ایم . سپس با استفاده از متدهای object ارسالی آن به صفحه لیست آیتم های موجود در آن  را به وسیله تابع  ( ) readdir یکی یکی خوانده و در خروجی نمایش داده ایم :

Example
<?php
    // به وسیله این دستور پوشه مورد نظر را باز کرده ، خوانده و در یک آرایه ذخیره نموده ایم
    $ dir = opendir ( ” images ” ) ;
    // توسط این دستور آیتم های موجود در پوشه را در خروجی نمایش داده ایم
while ( ($file = readdir ( $dir ) ) !== false )
{
echo “filename: ” . $file . “<br />”;
}
    // در پایان نیز پوشه باز شده را بسته ایم
    closedir ( $dir ) ;
?>
کد
filename: .
filename: ..
filename: ASP_Net.gif
filename: HTML.gif
filename: PHP.gif
خروجی
ارسال دیدگاه