آموزش زبان SQL | عملگر in

عملگر In در SQL

عملگر In در اسکیوال برای مشاهده اطلاعات رکوردهایی از جدول به کار می رود که شما مقدار دقیق حداقل یکی از فیلدهای آنرا می دانید . دستور in در اسکیول برای کوئری های پیچیده در اس کیو ال بسیار کاربردی است.

ساختار این دستور به صورت زیر است : 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,…)

مثال : از جدول Persons مشخصات افرادی را بدهید که نام خانوادگی آنها رجبی یا یوسفی است :

Select * From  Persons
Where Family IN ( “احمدی” , “قوامی” );

ارسال دیدگاه