آموزش زبان HTML | ویژگیها در HTML

ویژگیها در HTML

ویژگیهای عمومی در HTML
ویژگی های عمومی (Global Attributes) در HTML  به شرح زیر میباشد.

 1. accesskey
 2. class
 3. contenteditable
 4. contextmenuelement
 5. dir
 6. draggable
 7. dropzone
 8. hidden
 9. id
 10. lang
 11. spellcheck
 12. style
 13. tabindex
 14. title
 15. translate
 16. Event Attributes

 

ویژگیهای رویداد در HTMLدر این بخش از آموزش HTML ، انواع رویدادها در HTML را شرح میدهیم.

تمام عناصر در HTML میتواننند شامل رویدادهایی باشند. رویدادها مجموعه عمل هایی هستند که در صورت بروز یک اتفاق در صفحه ( مثل کلیک کردن بر روی یک عنصر ، دابل کلیک، فشردن دکمه خاص و … ) عکس العمل نشان داده و باعث اجرای دستور یا دستورات تعیین شده برای آن اتفاق خاص می شوند.

هر عنصرشامل رویدادهای مختص به خود است که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعیین و مقدار دهی کرد . معمولا یک رویداد، تابع یا اسکریپتی را اجرا یا فراخوانی می کند .

 ویژگی های رویداد در HTML به چند قسمت زیر تقسم میشوند:

 • رویدادهای پنجره در HTML
 • رویدادهای عناصر فرم در HTML
 • رویدادهای موس در HTML
 • رویدادهای صفحه کلید در HTML

در هر بخش به توضیح کامل در مورد این رویدادها میپردازیم.

 رویدادهای پنجره در HTML

رویدادهای پنجره در HTML فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند .

رویدادهای پنجره در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

 

رویدادشرح
onafterprintرویدادی است که بعد از پرینت شدن سند اجرا می شود.
onbeforeprintرویدادی است که قبل از پرینت شدن سند اجرا می شود.
onbeforeunloadرویدادی است که قبل از اجرای (load) سند اجرا می شود.
onerror  رویدادی است که هنگام وقوع ارور اجرا می شود.
onhaschangeرویدادی است که زمانی که سند تغییر میکند  اجرا می شود.
onload  رویدادی است که در هنگام لود شدن ( بار گذاری ) صفحه اجرا می شود.
onmessage رویدادی است که در هنگام اجرا شدن یک پیغام اجرا می شود .
onoffline  رویدادی است که در هنگام offline شدن سند اجرا می شود.
ononlineرویدادی است که در هنگام online شدن سند اجرا می شود.
onpagehideرویدادی است که در هنگام مخفی شدن پنجره اجرا می شود.
onpageshowرویدادی است که در هنگام آشکار شدن پنجره اجرا می شود.
onpopstateرویدادی است که در هنگام تغییر کردن history ویندوز اجرا می شود.
onredo  رویدادی است که در هنگام از نو اجرا شدن سند اجرا می شود.
onresize  رویدادی است که در هنگام تغییر سایز پنجره اجرا می شود.
onstorage رویدادی است که در هنگام به روز رسانی وب سایت اجرا می شود.
onundo  رویدادی است که در هنگام خنثی شدن  سند اجرا می شود.
onunloadرویدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) اجرا می شود.

 

رویدادهای عناصر فرم در HTMLرویدادهای عناصر فرم در HTML فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

رویدادهای عناصر فرم در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویدادشرح
onblurدر هنگام از دست دادن فوکوس کنترل تحریک می شود .
onchangeدر هنگام تغییر وضعیت یک کنترل تحریک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغییر متن درون آن تحریک می شود .
oncontextmenuرویدادی است که منوی صفحه راه اندازی میشود اجرا می شود .
onfocusدر هنگامی که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحریک می شود .
onformchangeرویدادی است که هنگام تغییر کردن صفحه اجرا می شود .
onforminputرویدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم توسط کاربر اجرا می شود .
oninputرویدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در عنصر توسط کاربر اجرا می شود
oninvalidرویدادی است که در هنگام نامعتبر بودن عنصر اجرا می شود.
onselectدر هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحریک می شود .
onsubmitدر هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحریک می شود .

رویدادهای موس در HTML

رویدادهای موس در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script و title کاربرد ندارد .رویدادهای موس در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویدادشرح
onclickاین رویداد در هنگام کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .
ondblclickاین رویداد در هنگام دابل کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .
onmousedownاین رویداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود.
onmoouseoverاین رویداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود .
onmouseoutاین رویداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود .
onmouseupاین رویداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود .

 

رویدادهای صفحه کلید در HTML

رویدادهای صفحه کلید در HTML  در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

رویدادهای صفحه کلید در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویدادشرح
onkeydownرویدادی که در هنگام فشردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeypressرویدادی که در هنگام فشردن و رها کردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeyupرویدادی که در هنگام رها کردن یک کلید فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .

 

ارسال دیدگاه