آموزش زبان SQL | دستور شرطی Having

دستور شرطی Having در SQL

دستور Having در اسکیوال برای افزودن شرط به توابع درون ساخته SQL استفاده می شود ، زیرا از دستور Where نمی توان برای کار با مقادیر خروجی توابع درون ساخته SQL استفاده کرد. به عبارت دیگر دستور Having در sql برای اعمال شرط به ستون ها اعمال می شود و همان کاری را می کند که Where در رکوردها انجام می دهد . دستور Having معمولا با دستور Group By می آید.

ساختار دستور شرطی Having در sql به صورت زیر است :

SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value

مثال : در مثال زیر همچون مثال بخش دستور group by عمل شده ، با این تفاوت که بعد از گروه بندی بر اساس نام دانش آموزان و دادن خروجی جمع نمرات آنها ، خروجی شامل دانش آموزانی است که مجموع نمرات آنها بالاتر از ۲۵ باشد :

جمع نمره Select Name  , Sum ( Grade ) As مجموع نمرات
From Students
Group By Name
Having Sum ( Grade ) > 25
Order By Family

نکته مثال : در مثال بالا به جای having نمیتوان از where استفاده کرد و برای اعمال شرط بر روی فیلدهای محاسباتی آمده در دستور group by باید از جمله شرطی having استفاده کرد.

ارسال دیدگاه