آموزش زبان PHP | فعال سازی یک خطا در صفحه

فعال سازی یک خطا در صفحه
تابع ( ) error_trigger

در این بخش کار با تابع ( ) error_trigger را فرا خواهید گرفت . از تابع ( ) error_trigger در زمانی استفاده می شود که بروز خطا را پیش بینی کرده و کد لازم را برای مدیریت آن تعیین می کنیم . کار با این تابع را در قالب یک مثال آموزش می دهیم . معمولا خطا در جاهایی که از کاربر ورودی دریافت می کنید ، احتمال زیادی دارد ، که رخ دهد . مثلا کاربر مقادیر غیر مجاز وارد نماید . در مثالی زیر کدی طراحی کرده ایم تا در صورتی که مقدار متغیر test$ از ۱۰ بیشتر بود ، یک پیام خطا توسط رویداد ( ) error_trigger صادر شود .

مثال< ? php
$test=20;
if ( $test > 10 )
{
trigger_error( “Value must be 10 or below” ) ;
}
? >

خروجی این خطا ، به صورت زیر خواهد بود :

مثالNotice: Value must be 1 or below
in C:\webfolder\test.php on line 6

پیام خروجی مثال فوق را با تعیین یک تابع به عنوان تابع پیش فرض برای مدیریت خطا می توان اصلاح کرد .
در مثال زیر ، شکل کاملتری از مثال فوق را ارائه دادیم .

در کد زیر ، به علت اینکه تابع ( ) customError را به عنوان تابع مدیریت کننده پیش فرض کد تعریف کرده ایم ، در هنگام بروز خطا ، تابع ( ) error_trigger پارامترهای لازم را درباره خطا به تایع ( ) customError فرستاده و این بار این تابع خروجی خطا را اعلام  کرده و آن را مدیریت می کند :

مثال< ? php
// تابع مدیریت کننده خطا
function customError( $errno , $errstr )
{
echo “Error: [$errno] $errstr<br>”;
echo “Ending Script”;
die( );
}// تعیین تابع مدیریت کننده پیش فرض
set_error_handler( “customError”,E_USER_WARNING ) ;

// بروز خطا و ارسال پارامترهای لازم
$test = 20 ;
if ( $test > 10 )
{
trigger_error( “Value must be 10 or below”,E_USER_WARNING ) ;
}
? >

خروجی کد ، این بار به صورت زیر خواهد بود :

مثالError: [512] Value must be 10 or below
Ending Script

 

ارسال دیدگاه