آموزش زبان PHP | طراحی مدیریت کننده خطاها ( Error Handler )

طراحی مدیریت کننده خطاها ( Error Handler ) در PHP

ایجاد یک مدیریت کننده خطا در PHP :

ساخت یک مدیریت کننده خطا نسبتا ساده است . به طور معمول ، تابعی را طراحی می کنیم تا در هنگام بروز خطا در صفحه ، فراخوانی شود . تابع طراحی شده بایستی حداقل دو پارامتر ورودی را دریافت و مدیریت کند :

  • شدت اهمیت خطا ( error level ) .
  • پیام خطا ( error message ) .

همچین چندین پارامتر اختیاری نیز می تواند داشته باشد :

  • نام فایل ( file name ) .
  • شماره خطی از برنامه که خطا در آن رخ داده است ( line number ) .
  • محتوای خطا ( error context ) .

شکل کلی یک تابع طراحی شده برای مدیریت خطا در PHP می تواند به صورت زیر باشد :

syntaxerror_function ( error_level , error_message , error_file , error_line , error_context ) ;

در جدول زیر به تشریح پارامترهای کد فوق و استفاده آنها پرداخته شده است :

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر شدت اهمیت خطا را تعیین می کند . یک مقدار عددی است و شرح موارد آن در جدول راهنمای شماره ۱ آمده است .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
error_level
این پارامتر پیام خطا را که حاوی اطلاعاتی راجع به آن است را تعیین می کند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
error_message
این پارامتر نام فایلی که خطا در آن رخ داده است ، را مشخص می کند .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
error_file
این پارامتر شماره خطی که خطا در آن رخ داده است را مشخص می کند .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
error_line
این پارامتر نیز تمامی متغیرها و مقدارهایشان که در کد برنامه ای که خطا در آن رخ داده است را شامل می شود .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
error_context

جدول راهنمای شماره ۱ : جدول زیر انواع مقادیر مختلف برای شدت اهمیت خطای رخ داده و توضیحات آنها را نشان می دهد :

جدول راهنمای شماره ۱
پارامترپارامترتوضیح
۲E_WARNINGخطا با شدت اهمیت کم بوده و مانع اجرای اسکریپت نخواهد شد .
۸E_NOTICEپیام خطا یک اعلان مشکل . برنامه ممکن است ایرادی پیدا کرده باشد که از نظرش خطاست ، ولی مشکل خاصی ایجاد نمی کند .
۲۵۶E_USER_ERRORاین خطا یک خطا مهم بوده و توسط کاربر پیش بینی شده است . به احتمال زیاد اجرای روند اسکریپت را متوقف می کند .
۵۱۲E_USER_WARNINGیک پیام اخطار معمولی که معمولا باعث توقف اجرای اسکریپت نشده و توسط طراح پیش بینی شده است .
۱۰۲۴E_USER_NOTICEیک اعلان بروز خطا یا مشکل معمولی که توسط طراح پیش بینی شده است .
۴۰۹۶E_RECOVERABLE_ERRORیک خطای مهم و از کار اندازنده ، که قابل پیش بینی و مدیریت می باشد . معمولا این خطا توسط یک مدیریت کننده خطا طراحی شده توسط طراح برنامه ، شناسایی می شود .
۸۱۹۱E_ALLهمه نوع خطا و اخطار را شامل می شود .

نحوه طراحی یک مدیریت کننده خطا :

تابع زیر یک مدیریت کننده خطای معمولی را نشان می دهد که میزان شدت اهمیت خطا و پیام آن را در خروجی چاپ می کند :

syntaxfunction customError( $errno , $errstr )
{
echo “Error : [$errno] $errstr “;
echo “Ending Script”;
die( );
}

هنگامی که خطایی رخ می دهد ، تابع فوق شدت اهمیت خطا را توسط پارامتر $errno و پیام خطا را توسط پارامتر $errstr دریافت کرده و در خروجی نشان می دهد .
اکنون که تابع مدیریت خطا را طراحی کردیم ، باید کد فراخوان آن را در جاهایی که می خواهیم ، قرار داده تا در صورت بروز خطا ، تابع فوق فراخوانی شود .

تنظیم فراخوان کننده تابع مدیریت خطا ( event handler ) :

مدیریت کننده پیش فرض برای خطا در PHP تعیین شده است . اما در مثال این بخش ، ما قصد داریم تا تابعی به نام ( ) customError را که خود برای اجرا در زمان بروز خطا ، طراحی کرده ایم را به عنوان مدیریت کننده پیش فرض خطا قرار دهیم .
لازم به ذکر است که این امکان وجود دارد تا شما برای هر بخش از کد یا دسته ای از توابع یک مدیریت کننده خطا پیش فرض تعیین کنید ، تا در مواقع مختلف بروز خطا ، به گونه های مختلف با آن برخورد نمایید .
اما در این مثال به وسیله تابع ( ) set_error_handler ، ما تابع ( ) customError را به عنوان مدیریت کننده خطای پیش فرض اسکریپت تعیین کرده ایم :

syntaxset_error_handler( ” customError ” ) ;

مثال عملی کاملتر :

مثال : در مثال زیر ، پس از اینکه تابع مدیریت کننده خطا پیش فرض را برای برنامه تعیین کردیم ، در خط آخر مثال ، به برنامه دستور داده ایم تا مقدار متغیری که تعریف نشده است را چاپ کند !! این کار باعث بروز یک خطا شده و تابع مدیریت خطا را فراخوانی می کند :

syntax<?php
// تابع مدیریت کننده خطا
function customError($errno, $errstr)
{
echo “<b>Error:</b> [$errno] $errstr”;
}// تعیین تابع پیض فرض برای مدیریت خطا
set_error_handler(“customError”);

// بروز و فراخوانی خطا
echo($test);
?>

پس از اجرای کد فوق و بروز خطا ، پیام زیر به عنوان پیام خطا توسط تابع ( ) customError اعلام می شود .

syntaxError : [8] Undefined variable : test
ارسال دیدگاه