آموزش زبان SQL | دستور Create Index

دستور Create Index در SQL

از دستور Create Index در اسکیوال برای ایجاد اندیس در ستون های جدول استفاده می شود. در یک جدول می توان برای یک یا چند ستون جدول اندیس ایجاد کرد ، که این اندیس ها باعث بالا رفتن سرعت جستجو در رکوردهای جدول می شود. اندیس یک شماره است که به هر سطر جدول اختصاص داده می شود و معمولا از صفر شروع می شود. اندیس ها از دید کاربر مخفی هستند و هر اندیس یک نام منحصر به فرد دارد.

 برای ایجاد یک اندیس با داده های تکراری به صورت زیر عمل میکنیم :

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

مثال :

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName)

برای ایجاد یک اندیس یا index ، با داده های منحصر به فرد (unique) به صورت زیر عمل میکنیم :

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)

 برای ایجاد یک اندیس ( index ) برای بیش از یک فیلد ، باید نام فیلد های مورد نظر را به ترتیب در پرانتز بعد از نام جدول وارد کرد .

CREATE INDEX PIndex
ON Persons (LastName, FirstName)

ارسال دیدگاه