آموزش زبان SQL | دستور Alter Table

دستور Alter Table در SQL

از دستور Alter Table برای اضافه کردن یا حذف کامل یک ستون از یک جدول و یا تغییر نوع داده ی فیلد موجود در پایگاه داده sql استفاده می شود.

  • اضافه کردن فیلد به جدول در SQL

برای اضافه کردن یک ستون ( فیلد ) جدید به یک جدول موجود در اسکیوال از دستور ALTER TABLE  استفاده می شود:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype

  • حذف یک فیلد جدول در SQL

برای حذف یک ستون از یک جدول موجود به روش زیر عمل می شود :

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name

  • تغییر نوع داده ی یک فیلد جدول در SQL

برای تغییر نوع داده ی یک فیلد از جدول در اسکیوال از دستور زیر استفاده میکنیم :

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype

همانطور که دیدید، دستور alter table یکی از مهمترین دستورات در sql است که با ۳ پارامتر و کلمه ی کلیدی زیر، تغییرات جدول را با استفاده از کد در sql راحت میکنند:

  • ADD
  • DROP COLUMN
  • ALTER COLUMN

نکته مهم : برای تغییر نام های فیلدهای جدول در اسکیوال باید از spهای اسکیوال استفاده کرد .

ارسال دیدگاه