آموزش زبان SQL | دستور شرطی WHERE

دستور شرطی WHERE در SQL

دستور Where برای اضافه کردن شرط یا شرط هایی جهت محدود کردن نتایج جستجو و یا استخراج نتایج دقیقتر برای داشتن خروجی که در ذهن ما وجود دارد استفاده می شود . این ذستور باید پس از دستور Select و تعیین ستون ها از جدول مورد نظر به کار رود. با استفاده از عملگرهای AND ، OR و پرانتز می توان چندین شرط را با هم ترکیب کرد .خروجی برنامه با شرط هایی که روی دستور داده شده است مطابقت داده خواهد شد.

Select Name , Family
From Person
Where IdNumber= ” 1111″

در مثال بالا نام و فامیلی اشخاصی که فیلد IdNumber آنها برابر ۱۱۱۱ باشد توسط دستور where در اسکیوال برگردانده می شوند.

 

عملگر های And و Or در SQL

عملگرهای And و Or برای ترکیب شرط ها در دستور Where در sql استفاده می شود . گاهی اوقات خروجی که ما میخواهیم در اس کیوال بایستی چند شرط مختلف داشته باشد . به طور مثال افرادی را میخواهیم که سن بالای ۲۳ سال و مدرک تحصیلی بالای لیسانس داشته باشند . در این حالت بایستی هر کدام از شرط ها را جداگانه تعریف کرده و سپس آنها را با هم ترکیب کنیم . برنامه هر کدام از شرط ها را بررسی میکند و خروجی را نمایش میدهد.

عملگر And برای اجرای دستور نیاز دارد تا تمام شرط های تعیین شده برای آن درست باشد .

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName=’ saeed ‘
AND LastName=’ rajabi ‘

عمگر Or فقط نیاز دارد که حداقل یکی از شرط ها درست باشد .

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName=’saeed’
OR FirstName=’rajabi’

ترکیب عملگرهای And و Or

Select * From Persons
Where ( ( Grade = 16 AND Major = ‘Hard Ware’ ) OR ( Garde = 12 AND Major = ‘SoftWare’ ) ) ” ;

ارسال دیدگاه