آموزش زبان SQL | دستور Update

دستور Update در SQL

دستور Update در اسکیوال برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و جایگزینی آن با یک مقدار جدید به کار می رود . ویرایش اطلاعات در بانک اس کیوال از جمله مهمترین اعمال هست که با استفاده از دستور Update امکان پذیر می باشد.

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,…
WHERE some_column=some_value

برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد به روش زیر عمل میکنیم:

Update  Person
Set Name = ” bahar” , Family = ” shokri” , id-number=” 11 ”
Where  ID =3222

برای ویرایش یک فیلد دستور زیر را مینویسیم :

Update Person
Set Name =” Ali ”
Where Name = ” Ahmad “

ارسال دیدگاه