آموزش زبان SQL | دستور UNION

دستور UNION در SQL

از دستور Union برای ترکیب و ادغام دو یا چند ستون مختلف از ۲ یا چند جدول و نشان دادن آنها در یک ستون مشترک استفاده می شود. در دستور union ، نوع داده ای ستون های انتخاب شده برای ترکیب باید یکسان باشند.

دستور Union در هنگام ترکیب فیلد ها ، در صورت برخورد با مقادیر تکراری آنها را حذف کرده و از هر مقدار یک نمونه را نمایش می دهد . ساختار دستور union به صورت زیر است:

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2

مثال :

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION
SELECT E_Name FROM Employees_USA

برای مشاهده تمام مقادیر ، حتی مقادیر تکراری باید از دستور Union ALL استفاده کرد

ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2

مثال :

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION ALL
SELECT E_Name FROM Employees_USA
Result

در آموزش sql ، دستور union و دستور union all کاربرد های ویژه و خاصی دارند.

 

ارسال دیدگاه