آموزش R | مقایسه میانگین دو نمونه

فرض کنید از دو جامعه، نمونه‌ای را در دست داریم. می‌خواهیم ببینیم میانگین این دو جامعه با هم برابرند یا خیر. اگر نمونه‌های جوامع ۱ و ۲ را به ترتیب با x و y نشان دهیم، برای این منظور از دستور

(t.test(x,y

استفاده می‌کنیم. پیش فرض دستور به این صورت است که نمونه‌ها زوجی نیستند. در صورتی که نمونه‌ها زوجی باشند، در دستور فوق paired را برابر True قرار می‌دهیم. لذا دستور به صورت

(t.test(x,y,paired=T

تغییر می‌کند.

در این آزمون فرض صفر برابری میانگین دو جامعه است یا به‌طور معادل تفاضل میانگین دو جامعه صفر است. حال اگر بخواهیم فرض صفر آزمون را به گونه‌ای در نظر بگیریم که این تفاضل صفر نباشد و عدد دیگری باشد یا فرض برابری یا عدم برابری واریانس دو جامعه را بخواهیم در نظر بگیریم، در دستور فوق با استفاده از mu و var.equal این مفروضات را لحاظ می‌کنیم. همچنین سطح آزمون به صورت پیش فرض ۰٫۵ است که می‌توان همانند بخش قبل (تشکیل بازه اطمینان برای درصد موفقیت) آنرا تغییر داد.

به‌طور مثال فرض کنید

(x<-c (10,15,13,19,20

(y<-c (12,15,17,20,14

باشند که می‌خواهیم بدانیم که آیا میانگین دو جامعه‌ای که این دو نمونه از آن ناشی شده‌اند به میزان ۲ واحد با هم اختلاف دارند یا خیر. همچنین این موضوع را با فرض برابری واریانس بررسی کنیم که سطح اطمینان را برابر ۱ درصد در نظر می‌گیریم. برای این منظور دستور زیر را اجرا می‌کنیم:

(t.test(x,y,mu=1,var.equal=T,conf.level=.99

که نتایج به صورت:

        Two Sample t-test

data:  x and y

t = -0.5203, df = 8, p-value = 0.617

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1

:۹۹ percent confidence interval

  ۷٫۵۳۹۲۴۳     ۷٫۹۳۹۲۴۳-

:sample estimates

mean of x mean of y

     ۱۵٫۴      ۱۵٫۶

ارسال دیدگاه