محتوای نوشتن فایل خارجی
css3

آموزش CSS | طریقه نوشتن فایل خارجی در پروژه

طریقه نوشتن CSS - فایل خارجی در پروژه: CSS خارجی یکی از روشهای تعریف css استفاده از روش External Style Sheet میباشد. برای داشتن طراحی سایت بهینه پیشنهاد میشود که از این روش استفاده کنید. از CSS خارجی زمانی استفاده ...