محتوای معرفی انتخابگر
css3

آموزش CSS | معرفی انتخابگرها CSS Selectors

معرفی انتخابگرها CSS Selectors انتخابگرها برای دادن الگوهای مورد نظر ما ، به عناصر به کاربرده میشوند. تمامی این انتخابگرها را با ذکر مثال توضیح میدهیم. ما به تعریف تک تک ویژگی های  انتخابگرها در 3 قسمت میپردازیم : مرجع ...