محتوای برنامه نویسی با SAS
sas

آموزش SAS | محاسبه رگرسیون ترتیبی

به منظور بررسی و مطالعه در مورد متغیر های پیش بین موثر بر ابعاد یک متغیر گسسته از رگرسیون های ترتیبی استفاده می شود. این روش رگرسیونی مبتنی بر روش حداکثر درستنمایی است. این روش در مقابل روش هایی چون ...
sas

آموزش SAS | محاسبه تحلیل همبستگی بنیادی

در بسیاری از موقعیت های پژوهشی محقق با دو دسته از متغیر های مستقل و وابسته سروکار دارد که در هر دو طرف معادله بیش از دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر در این نوع تحقیقات گاها بیش از ...
sas

آموزش SAS | محاسبه رگرسیون خطی

نرم افزار SAS به عنوان قویترین نرم افزار آماری مورد استفاده در بین محققان، کامل ترین روش محاسبه رگرسیون خطی را ارائه می دهد که محقق می‌تواند با توجه به نیاز خود از آن استفاده کند. نرم افزار SAS دارای ...
sas

آموزش SAS | تحلیل تابع تشخیصی (DFA)

تحلیل تشخیصی یا Discriminant Analysis که به تابع ممیزی DFA نیز شهرت دارد، یکی از روش های آماری چند متغیره است که در تفکیک و تشخیص طبقات یک متغیر بر اساس چند متغیر کمی به کار می رود. به عنوان ...