محتوای آموزش
R-Training

آموزش R | آزمون معناداری آماری همبستگی

فرض کنید همبستگی دو متتغیر را به‌دست آورده‌اید، اما نمی‌دانید که این همبستگی از نظر آماری معنادار است یا خیر. برای این منظور هم می‌توان از p-مقدار استفاده کرد هم با تشکیل بازه اطمینان برای ضریب همبستگی این موضوع را ...
R-Training

آموزش R | تشکیل بازه اطمینان برای درصد موفقیت

فرض کنید نمونه‌ای از مقادیر یک جامعه شامل موفقیت و شکست در اختیار داریم. بر اساس مجوعه داده‌های در دسترس می‌خواهیم بازة اطمینانی برای نسبت موفقیت‌های این جامعه بدست آوریم. برای این منظور اگر تعداد موفقیت‍‌‌ها را x و تعداد ...
R-Training

آموزش R | مقایسه میانگین دو نمونه

فرض کنید از دو جامعه، نمونه‌ای را در دست داریم. می‌خواهیم ببینیم میانگین این دو جامعه با هم برابرند یا خیر. اگر نمونه‌های جوامع 1 و 2 را به ترتیب با x و y نشان دهیم، برای این منظور از ...
R-Training

آموزش R | رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه

رگرسیون خطی ساده فرض کنید 2 بردار y و x به حجم n وجود دارد و به نظر می‌رسد که بین این دو نمونه رابطه‌ای خطی وجود دارد. با استفاده از تابع ()lm رگرسیون موجود بین این 2 بردار را بدست می‌آوریم. بطور ...
R-Training

آموزش R | محاسبه انتگرال

برای محاسبه انتگرال با استفاده از برنامه R روش‌های مختلفی وجود دارند که به ذکر دو روش می‌پردازیم. با استفاده از تابع ()integrate با استفاده از شبیه‌سازی به روش مونت کارلو. به طور مثال فرض کنید که تابع زیر را ...
1 4 5 6