آموزش R | محاسبه آماره‌های پایه‌ای

کافی است بعد از وارد کردن داده‌ها به صورت برداری مثلاً:
X<- c(1,2,4,7,1)
Y<- log(X)
Z<-c(1,2,NA)
برای محاسبه میانگین، مد، واریانس، انحراف استاندارد، کواریانس و همبستگی به ترتیب از دستورهای
mean(x), mode(x), var(x), sd(x), cov(x,y)
استفاده می‌کنیم.
در صورتی که مجموعه داده‌ها حاوی مقادیر گمشده یا NA باشد، در محاسبات فوق R مقدار NA را برمی‌گرداند. در صورتی که نخواهیم این مقادیر در محاسبات لحاظ شوند، داخل آرگومان توابع فوق دستور na.rm=TRUE می‌نویسیم. مثلاً:
mean(Z,na.rm=TRUE)
این دستور باعث می شود که R در محاسباتش مقادیر گمشده را لحاظ نکند.
ارسال دیدگاه