آموزش زبان SQL | آشنایی با توابع

تابع Avg
تابع Avg در اسکیوال میانگین یک ستون عددی را برمیگرداند.

ساختار دستور avg به صورت زیر است :

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

تابع COUNT

تابع COUNT در sql تعداد سطرهای موجود در یک فیلد را شمرده و مقدار آنرا بر می گرداند . به تابع count در اسکیوال ، تابع سطر شمار هم می گویند .

نکته مهم : تابع count در اس کیو ال ، فیلدهایی که مقدار آنها خالی یا تکراری باشد را نمی شمارد . برای شمارش کلیه فیلدها ( حتی تکراری ) باید قبل از نام ستون در دستور Count عبارت Distinct ذکر شود.

ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT COUNT(*) FROM table_name

تابع First

تابع First در اسکیوال مقدار اولین رکورد را در یک فیلد بر می گرداند . ترتیب در تابع first ، همان ترتیب قرار گیری رکوردها در جدول است .ساختار دستور first در sql به صورت زیر است :

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name

تابع Last

تابع Last در اسکیوال مقدار آخرین رکورد را در یک فیلد بر می گرداند . ترتیب در دستور و تابع last ، همان ترتیب قرار گیری رکوردها در جدول است .

ساختار تابع last در sql به صورت زیر است :

SELECT LAST(column_name) FROM table_name

تابع Max

تابع Max در sql بیشترین مقدار موجود در بین مقادیر فیلدهای یک ستون را بر می گرداند.

تابع max در sql با ستون هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد ، می تواند به کار رود . در فیلدها با مقادیر عددی تابع بزگترین عدد و در فیلدها با مقادیر متنی ، تابع max کلمه ای که به ترتیب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در آخرین رده باشد ، را بر می گرداند .

ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

تابع Min

تابع Min در sql کمترین مقدار موجود در بین مقادیر فیلدهای یک ستون را بر می گرداند .

تابع min در اس کیوال با ستون هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد ، می تواند به کار رود . در فیلدها با مقادیر عددی تابع کوچکترین عدد و در فیلدها با مقادیر متنی ، تابع کلمه ای که به ترتیب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترین رده باشد ، را بر می گرداند .

ساختار دستور min در sql به صورت زیر است :

SELECT MIN(column_name) FROM table_name

تابع Sum

تابع Sum در sql مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند.  تابع Sum() باید با فیلدهایی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .

ساختار دستور sum در sql به صورت زیر است :

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

تابع UCase

تابع UCase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل میکند.ساختار دستور Ucase در sql به صورت زیر است :

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name

تابع LCase
تابع lcase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف کوچک تبدیل میکند.

ساختار دستور LCase در sql به صورت زیر است :

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name

تابع Mid

تابع mid برای استخراج کاراکتر از فیلد متنی ، از کاراکتر تعیین شده تا چند کاراکتر بعد که تعیین میکنیم ، بکار میرود.

نکته : مقدار تعداد کاراکتر ( lenght ) در دستور mid اسکیوال ، اختیاری است و در صورت نزاشتن این مقدار ، برش و استخراج کاراکتر از نقطه شروع تا آخر رشته ، انجام میگیرد.

ساختار دستور mid در sql به صورت زیر است :

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_nam

تابع Len در اسکیوال

تابع len در sql ، طول (تعداد کاراکترهای) یک فیلد متنی رشته ای را برمیگرداند.ساختار دستور len در sql به صورت زیر است :

SELECT LEN(column_name) FROM table_name

تابع Round

تابع round در sql برای round (روند کردن) کردن یک مقدار عددی به تعداد اعشار مشخص استفاده میشود. نام ستون و تعداد رقم اعشار را داخل پرانتز این دستور تعیین میکنیم .

ساختار دستور round در sql به صورت زیر است :

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

تابع Now

تابع now در اسکیوال تاریخ و ساعت جاری سیستم را برمیگرداند.ساختار دستور now در sql به صورت زیر است :

SELECT NOW() FROM table_name

تابع Format

تابع format در sql چگونگی نمایش یک فیلد را مشخص میکند.ساختار دستور format در sql به صورت زیر است :

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

مثال چگونگی کار تابع format در اسکیوال را توضیح میدهد :

SELECT ProductName, Price, FORMAT(Now(),’YYYY-MM-DD’) AS PerDate
FROM Products

تابع IsNull

با تابع isNull در اسکیوال میتوان تعیین کرد که در صورتی که مقدار یک فیلد از رکورد برابر مقدار NULL بود ، خروجی به جای مقدار NUll ، چه مقدار دیگری شود.

به این صورت که این تابع میگوید اگر Null بود خروجی چه شود.

ساختار تابع isNull در sql به صورت زیر است :

SELECT ISNULL(column_name,value)

FROM table_name

مثال : استفاده از این تابع مهم در فیلدهای ترکیبی یا محاسباتی بسیار زیاد است :

SELECT ProductName,UnitPrice*(UnitsInStock+ISNULL(UnitsOnOrder,0))
FROM Products

نکته مهم : در مثال بالا در صورتی که ISNULL UnitsOnOrder,0 را قرار ندهیم و مستقیما UnitsOnOrder را قرار دهیم ، ممکن است در صورت Null بودن یکی از مقادیر این فیلد در رکوردهای جدول محصولات ، با ارور مواجه شویم.

نکته : یکی از توابع بسیار کاربردی که برنامه نویسان با نادیده گرفتن آن و ارجاع کار این تابع به بخش برنامه نویسی برنامه هاشون از کارایی سیستم میکاهند، تابع و دستور isNull در اسکیوال می باشد.

ارسال دیدگاه